ကဏ္ဍ:အိန်းကလေတ်လိုꩻမျိုꩻ

ကဏ္ဍ "အိန်းကလေတ်လိုꩻမျိုꩻ" ကို လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ

ကဏ္ဍယိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏလိတ်မဲ့ငါလ့နဝ်ꩻလွုမ်ꩻသွူ။