ဖောင်ႏတောႏဦꩻ ဖရာꩻ (နောင်အင်းလေး)

(အဝ်ႏ ဖရာꩻဖောင်ႏတောႏအူꩻ ယီးနယ်ချာခါꩻဒျာႏသွူ)

နောင်ရွီႏကိုကအဝ်ႏဒါႏ ဖရာꩻဖောင်ႏတောႏဦꩻ အိဉ်းလေး(အင်းလေး)နဝ်ꩻ ထွာသွူ ကိုꩻကွဲႏယွုမ်းအံႏ ဘာႏသာႏရေꩻတာႏ ခင်ႏလမ်းတကာႏတဝ်း ထွို့ꩻငင်ႏဆွဲဆောင်နွောင်ꩻဒါႏ မျန်မာခမ်းကို လွေꩻတဖူꩻလယ်ႏထာꩻသား တောမ်ႏ ခမ်းလင် လယ်ႏတဖူꩻသားဖုံႏ ခင်ႏလမ်းတထွောင်းဒျာႏသွူ။

ဖရာꩻဖောင်ႏတောႏဦꩻ
Hpaung Daw U Pagoda Buddhas.jpg
ဖောင်ႏတောႏဦꩻ ဖရာꩻ (နောင်အင်းလေး) သည် မျန်မာခမ်းထီ တွင် တည်ရှိသည်
ဖောင်ႏတောႏဦꩻ ဖရာꩻ (နောင်အင်းလေး)
မျန်မာခမ်းထီ အွောန်ႏနယ် အဝ်ႏဒါႏခင်ႏလမ်း ဟံႏပုင်ႏ
အချက်အလျက်ဖိုင်ႏ
ကိုဩဒိနိတ်20°28′28″N 96°53′25″E / 20.47444°N 96.89028°E / 20.47444; 96.89028ကိုဩဒိနိတ်: 20°28′28″N 96°53′25″E / 20.47444°N 96.89028°E / 20.47444; 96.89028
ဘာႏသာႏရေꩻ ဆွိုက်စပ်မုꩻဗုဒ္ဓဘာႏသာႏ
ခမ်းနယ်ႏဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ
ခမ်းထီမျန်မာခမ်းထီ
ဗိသုကာ
ထွူဖြီꩻစီꩻ(သေတဝ်း)
ဖရာꩻဖောင်ႏတောႏဦꩻ ကအဝ်ႏဒါႏကျောင်ꩻဆောင်

သမဲင်ꩻမွဉ်းဖျင်

ဖောင်ႏတောႏဦꩻဖရာꩻသမဲင်ꩻနဝ်ꩻ အကွဲꩻထိုꩻဝင်ꩻနီစွိုးသွူ၊ ပထမ နဝ်ꩻ တယ်ႏစလွေꩻဒျာႏ သက္ကရစ်နေင်ႏ (၇၂၁) ကို ညောင်ရွှေ ဝေင်ꩻကတယ်ႏထောင်ႏဒါႏ စော်ဘွားကြီး ဆီဆိုင်ဖ စူကို အရိုꩻပေႏနဝ်ꩻသွူ၊

ကလို့ထိုꩻလွေꩻလဲဉ်း ဒါႏ နေင်ႏပေါင်ꩻ (၆၄၄) ကာꩻလ ယိုခါ သန်းထောင် ဖရာꩻဟံꩻကွင်ꩻကိုနဝ်ꩻထွာဒျာႏ ထာꩻအီႏ အောဝ်ႏဗွေဗိတ်ထံနေႏစွဉ်ႏဒျာႏနဝ်ꩻသွူ၊ ကွပ်ပွိုးစွဉ်ႏ ထာꩻအီႏ အောဝ်ႏပလို့သေခါတဲင် ဖရာꩻစေႏတီႏ ပရဝဏ်ကို ကအောဝ်ႏဒါႏ ထံႏပေးတဖြုံႏနဝ်ꩻလဲꩻ ထိုꩻမာꩻခန်းဒျာႏနဝ်ꩻသွူ၊ တွိုးတလဲင်ႏတွော့ꩻ အောဝ်ႏထပ်အိုကို တဲင်ဗွေႏဖရာꩻ ဓောတ်တောႏ လေတဆောဝ်လွဉ်တဲင် ကထွာဒါႏရပ်သာႏဖုံးနဝ်ႏ လွေꩻအွဉ်ႏဟွိုန် ခွန်တန်စော်ဘွာႏ ဆီဆိုင်ဖနဝ်ꩻလဲ့ꩻ တွမ်ႏ အလိုꩻတပဲ့ꩻ တပန်းဖုံးတွော့ꩻ လွေꩻဖျိုးကြောင်စင်ထိုꩻခန်း ထပ်းနဝ်ꩻသွူ၊ အောဝ်ႏနဝ်ꩻတွော့ꩻ ကထွိုင်ႏမွဉ်းဖျင် ဖျွစ်ဖျိုးကြောင်းစင် ထပ်အချိန်ႏတွင်ꩻနဝ်ꩻ မွော့ꩻပါခန်းဒျာႏ ဖရာꩻရုပ်ထုတော် ငတ် ဆူႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ၊

ဗွေႏရဟန္တာႏရုပ်ထုတောႏ

ဖရာꩻရုပ်ထုတော်ႏ ငတ်ဆူႏအကို ၂ ဆူႏနဝ်ꩻထွာဒျာႏ ဗွေႏရဟန္တာႏရုတ်ထုတောႏနဲင်ႏနဝ်ꩻသွူ၊ ဖꩻရာꩻရုတ်ထုတော် ၅ ဆူႏနဝ်ꩻ ဖန်ခန်းဒျာႏ ဖောင်ႏတောႏဦꩻ ဖရာꩻရုတ်ထုတောႏနဲင်ႏနဝ်ꩻသွူ။

ကဟဲ့ဖန်ဗာႏ ဖောင်ႏတောႏဦꩻ ဖရာꩻ အကျောင်ꩻ အခါႏရာႏ

တယ်ႏစလွေꩻ သက္ကရာစ်နေင်ႏ (၄၀၄) နေင်ꩻကို ပဂံႏ ခွန်တန်ကထွာဒါႏ နရပတိ ခွန်တန်ယို ကျွꩻလွဉ်လယ်ႏ တဖူꩻတဲင် အလောင်းစည်သူမင်း ယို သာႏသနာႏဖေႏကလေ ထွန်ꩻကာꩻရိုꩻပေႏနဝ်ꩻတဲင် ဇမ္ဗုဒိပ်ကျွန်ꩻအစွစ် တွမ်ႏ ဖြီꩻဖောင်ႏတဲင်ႏ ကျွꩻလယ်ႏခန်ႏနဝ်ꩻသွူ၊ ခွန်တန်ကလယ်ႏထာꩻအခိန်ႏတွင်ꩻကို တွိုႏရာꩻအရပ်နဝ်ꩻ ရပ်သားမွိုးဖါ သီး ဖေႏနေႏ ကကီႏညိုႏဗာႏတဲင် တယ်ႏလူႏဆို့ပါခန်ႏစေႏတီႏတော်ႏ ကောင်ႏမူꩻနဲင်ႏနဝ်ꩻသွူ၊ ကထွိုင်ႏတွိုးလွေꩻခန်း သီႏဟိုလ်ႏဝေင်ꩻတန်ကိုတဲင် သီႏဟိုလ်ခွန်တန်သီး တယ်လူႏဖေႏခန်း တွမ်း သစ်ကနက် ( ပအိုဝ်ႏဟဲ့ သိန်ႏမုဲင်သေတောဝ်ႏ) ဖြီꩻဖောင်ႏတန် အောဝ်ႏသီႏဟိုလ် ကထွိုင်ႏကျွꩻသဲင်ꩻလွဉ်ချာနဝ်ꩻ တွိုႏလွေꩻခန်ႏ မလယ အရိုꩻဒါႏ ကျွစ်တန်ကိုတွော့ꩻ အိန္ဒိယခမ်း ဆꩻတွို့ဖဲ့ꩻ ကိုနဝ်ꩻ အလွီးဟေဝ်ငါႏ ကရမက် သီးမျိုꩻယို လွိုင်းကွိန်ꩻငါႏနဝ်ꩻသွူ၊ ခွန်တန်ကလꩻလွဉ်ဒါႏ သဲင်ႏမျိုꩻလွီႏဟွံယို တယ်ႏလူႏလွေꩻခန်ႏ ဖꩻရာꩻ ၅ ဆူႏ ထွူတဲင် ကျွꩻသဲင်ꩻချာခန်းဒျာႏ ( နေပြည်တော်) နဲင်ႏနဝ်ꩻသွူ ၊ အောဝ်ႏနဝ်တွော့ စောဘွားခွန်တန် ဆီဆိုင်ဖနဝ်ꩻ ပင်ꩻသဲင်ꩻပူႏဇော်ႏခန်းဒျာႏနဝ်ꩻတဲင် ဖန်ꩻတငါထိုꩻခန်းဒျာႏ ဖရာꩻဖောင်းတော်ႏဦꩻ ကို သေထွꩻလွဉ်ꩻဗာႏနဲင်ႏနဝ်ꩻသွူ၊

[၁]

အာႏကွိုꩻမွဉ်းဖျင်

  1. ညိုညိုမြင့်......၂၀ဝ၄ ခုနှစ်...တောင်ကြီးတက္ကသိုလ် နှစ်လည် မဂ္ဂဇင်း