ဝီခီပီးဒီးယား:ဝီခီပီးဒီးယားနဝ်ꩻ တမုဲင်ꩻမွေးတဝ်းဟောင်း

တမ်းပလေက်:Under construction တမ်းပလေက်:Pp-move-indef

"WP:NOT"ယို ယီးနယ်ထေ့ချာ ယိုကိုသွူ။ ဝီခီပီးဒီးယား ထင်ႏသျာꩻအရေꩻတန်ဗာႏ ယီးနယ်ချက်ဖုံႏတာႏ ထွားသွော့ Wikipedia:ထင်ႏသျာꩻအရေꩻတန်ဗာႏယိုဩ။

ဝီခီပီးဒီးယားနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ အွန်လုဲင်းလဲင်းလောင်း ကျမ်ꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏတဗာႏထွူ တယ်ႏထောင်ႏဒျာႏ အချင်ꩻချင်ꩻ ကသေနာႏချာငါအီဒါႏ အထီအသွီႏဗွေဗွေ ကျမ်ꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏတောမ်ႏ ထွာဒျာႏ မိန်ႏထူႏသုင်ꩻခိင်ႏ သꩻတွိုႏသော့ꩻမုꩻ(သꩻဝင်ႏစာꩻမုꩻ)ကအဝ်ႏဒါႏလိုꩻတဖြာꩻစီႏ ကပါသော့ꩻဒါႏ လဲင်းလောင်း အသောင်အရင်ꩻတဗာႏနဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻမꩻ နဝ်ꩻအတာႏ ဝီခီပီးဒီးယားနဝ်ꩻ တမုဲင်ꩻတမွေးတဝ်းဟောင်း ကရိုꩻဒါႏ အချက်ယဟန်ႏဖိုင်ႏ အဝ်ႏပါသော့ꩻနေနေနဝ်ꩻသွူ

အပွိုင်လွိုးငုဲင်ꩻပုင်ႏစံႏ

မွဉ်းဖျင်

ဝီခီပီးဒီးယားနဝ်ꩻ စေးလာႏကျမ်ꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏတဗာႏ တမွေးတဝ်းသွူ

မွဉ်းဖျင်

မူဝါဒ အဒွောင်ႏဖိုင်ႏ:

ဝီခီပီးဒီးယားနဝ်ꩻ စေးလာႏကျမ်ꩻခြွောန်း(ပေါင်ꩻ)စွုမ်ႏတမွေးတဝ်းတဲင် ထွာဒျာႏ ခြပ်ဟဝ်ခါꩻ ဒိတ်စိတ်တဲ(ဒီဂျစ်တယ်) ကျမ်ꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏ စီႏမံႏချက်တဗာႏဒျာႏသွူ။ စဲစ်ဆေꩻ အွောန်ႏတီႏနွောင်ꩻတောမ်ႏ လွိုတဲင် လိတ်မဲ့ငါယိုအလောင်း ကအွောန်ႏနယ်ဒါႏ အချက်လင်ဖိုင်ႏ အဝ်ႏဝီခီပီးဒီးယား ကဒို့ꩻတခြို့ꩻနွောင်ꩻဒါႏ ကတူႏစဲန်ႏအဗာႏခြွောန်းဖိုင်ႏ တဝ်းလဲ့ အကျောင်ꩻခရာႏ ပမာႏဏ စုစုခြွောန်းဖိုင်ႏယိုနဝ်ꩻ အွောန်ႏထွော့ခါꩻနေး တအဲန်ထဝ်းသွူ။ ကွဲးတွော့ꩻ လနဝ်ꩻ ကအွောန်ႏနယ်ခါꩻဒါႏ ဗိုန်နုဲင်း § ကျမ်ꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏအကျောင်ꩻခရာႏအတွိုင်ꩻ ကခွုမ်မာꩻနွောင်ꩻဒါႏ တောမ်ႏ ကခွုမ်မာꩻသင်ꩻဒါႏ ထာꩻရာꩻဖိုင်ႏအခါႏ အရေꩻကတန်ဒါႏ တဗိုန်တဝ်းဝင်ꩻချက်ဖိုင်ႏ အဝ်ႏသွူ။ နဝ်ꩻမꩻ မူဝါဒယိုနဝ်ꩻ ဝီခီပီဒီးယားကို နွို့သော့ꩻခွင်ꩻ လက်မတ်တမွေးတဝ်း ရောမ်ဖြုဲင်ꩻအနေႏနေး လွောက်ꩻရာꩻ အကျောင်ꩻခရာႏ မူဝါဒဖိုင်ႏ၊ အထူꩻအနေႏ လွောက်ꩻနာႏလွောန်ꩻဗာႏ မူဝါဒတဖူꩻရဲဉ်ႏငတ်ꩻစွိုးအကို ကအွောန်ႏနယ်ခါꩻဒါႏအချက်ဖိုင်ႏသွူ။

ဒေါင်းထူႏဒါႏ လိတ်မဲ့ငါ အလဲင်ႏပေါင်ꩻနဝ်ꩻ (တဲက်ယဲက်)အကျိုꩻတွိုႏခြောင်ꩻစွဉ်ႏအဝ်ႏတဲင် တောမ်ႏလွောက်ꩻရာꩻသင်ꩻရာꩻ ပမာဏအနေႏ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဖိုင်ႏယို ထိင်ꩻသိမ်ꩻခါꩻ ရွောမ်ဖြုဲင်ꩻဖိုင်ႏအတာႏ ထူႏသုင်ꩻ ဝီခီပီးဒီးယား ဖေႏကယိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် (အထူꩻအနေႏ ထူႏသုင်ꩻ ဟောꩻထွားတောမ်ႏ dial-up တောမ်ႏ mobile browser သား) အတာႏ ထွာအရေꩻပါအချက်နဝ်ꩻသွူ။ ဖြယ်ထန်ႏထိုꩻ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဆွာꩻဖိုင်ႏထွူ အွောန်ႏကုဲခါꩻ လိုမ်းကိုမ်ႏမဲန်ႏရာႏဒါႏ အအဲန်ႏချုတ်နဝ်ꩻ သဘာဝထဲ့ထဲ့ မာꩻထင်ႏထိုနွောင်ꩻအီ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻကတူႏစဲန်ႏတဗာႏအနယ်ꩻ နဝ်ꩻသွူ။ (see Wikipedia:Summary style)။ ကတူႏစဲန်ႏယဟန်ႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏပါသော့ꩻလဲန်းသွူ တွယ်ႏနျꩻနေး(ပုံနှိပ်)ကျမ်ꩻခြွောန်းစွုမ်ႏကို အအဲန်ႏချုတ်လဲ့ ဝီခီပီးဒီးယားကိုနဝ်ꩻ ထဲမ်သော့ꩻနွောင်ꩻထဲင်းယင်း အချက်လွိုဖိုင်ႏ၊ လိဉ့်အထန်ႏဖိုင်ႏ တောမ်ႏ မာꩻနွောင်ꩻ မွောန်းဖျင်နွောင်ꩻဗာႏ မွိုင်မွိုင်ကြွိုင်ကြွိုင်ဖိုင်ႏ လꩻနဝ်ꩻသွူ။

ကျမ်ꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏ အကျောင်ꩻခရာႏ

မွဉ်းဖျင်

မူဝါဒ အဒွောင်ႏ:

အဝ်ႏမဲဉ်ႏဒျာႏ တဝ်းလဲ့ သုင်ꩻအဝ်ႏရော့ꩻဒျာႏနုဲင်းနဝ်ꩻလူမ်ꩻတဲင် အချက်ဖုံႏ တပါသော့ꩻသင်ꩻတဝ်းဒွိုန်း ကျမ်ꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏယိုကိုသွူ။ ဝီခီပီးဒီးယား ရောမ်ဖြုဲင်ꩻတဗာႏအနေႏ ကထွာနွောင်ꩻဒါႏ အချက်ပိဉ်ဗာႏဗာႏ ခွိုင်းကားလို့လို့ယို အွဥ်ႏနယ်လို့လို့ဗာႏနဝ်ꩻ တထွာသင်ꩻတဝ်း၊ ထွာသင်ꩻဒျာႏကွို့ꩻ ပွိုင်းဝွို့တောမ်ႏ ကလက်ခံႏစူꩻနွောင်ꩻဒါႏတောမ်ႏ ဗဟုသုတအကျောင်ꩻခရာႏ အအဲန်ႏတဗာႏ ပေႏလူမ်ꩻသွူ။[၁] ထဲမ်သော့ꩻချက် အစွိုးစွိုး ကစွစ်ꩻတိုးဒါႏ အထီအသွီႏဖုံႏအတာႏ ပွယ်ꩻဒေါ့ꩻခေးပြဲင်ႏဝင်ꩻငဝ်းဖုံႏ အဝ်ႏကီလဲ့ လယိုဖုံႏနဝ်ꩻ ဝီခီပီးဒီးယားနဝ်ꩻ ထမုဲꩻတမွေးတဝ်းကရိုꩻဒါႏ ဥပမာႏဟဝ်ဖုံႏနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ လိုꩻအာ(အမျာꩻ) သဖောꩻဆန္ဒသွူ။ ကဏ္ဍအခန်ꩻပိဉ်ဗာႏပိဉ်ဗာႏစီႏ နမူႏနာႏဖုံႏနဝ်ꩻ ထူႏ(အွောန်ႏထွော့)ဗာႏတဝ်း အဗွေစူမ်ႏ တဲပ်တဲ့ꩻငါႏနုဲးနဝ်ꩻသွူ။

ဝီခီပီးဒီးယားနဝ်ꩻ အဘိဓာန်ႏတဗာႏ တမွေးတဝ်းသွူ

မွဉ်းဖျင်

မူဝါဒ အဒွောင်ႏဖိုင်ႏ:
အလုဲင်းတဗာႏ ကအွောန်ႏနယ်ခါꩻဒါႏလိတ်မဲ့ငါ - Wikipedia:ဝီခီပီးဒီးယားနဝ်ꩻ အဘိဓာန်ႏတဗာႏ တမွေးတဝ်းသွူ။

ဝီခီပီးဒီးယားနဝ်ꩻ အဘိဓာန်ႏတဗာႏ တဝ်းလဲ့ သုင်ꩻပုင်ႏ တဝ်းလဲ့ ငဝ်းတွိုင်ꩻ ငဝ်းယီးနယ်တဗာႏ တမွေးတဝ်း။

  1. ဗွောင်နယ်အဓိပ္ပါယ်ႏဖုံႏ။ ဗွောင်နယ် ရောမ်ဖြုဲင်ꩻအနက် အဓိပ္ပါယ်ႏဟဝ်ဟဝ် မွေးတဝ်းလဲ့ စလွေꩻသင်ꩻဒျာႏတောမ်ႏ ဗွောင်နယ်ချက်အနေႏရိုꩻကီလဲ့ အဓိပ္ပါယ်ႏဗွောင်တဗာႏ ကအဝ်ႏပါသော့ꩻဒါႏ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဖုံႏယို ထဲမ်သော့ꩻ ကျမ်ꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏအချက်ဖိုင်ႏအနေႏ ဟဝ်တဲမ်းလုဲင်းဖေႏငါႏသွူ။ တဲမ်းထဲမ်ခြဲ့ꩻလုဲင်းသော့ꩻအဓိပ္ပါယ်ႏဗွောင်ချက် မိဉ်ႏတလꩻတဝ်းနဝ်ꩻ ဝီခီပီးဒီးယားကိုယို တဲမ်းထဲမ်ခြဲ့ꩻလုဲးသော့ꩻယင်း ခင်ႏလမ်းတအဲန်ထဝ်းသွူ။ ဗိုန်နုဲင်း ဗွောင် ဂျိုဟ်ႏ အဓိပ္ပါယ်ႏအတွိုင်ꩻ ကိစ္စယင်ဟန်ႏဖုံႏအကို ငဝ်းရာႏတငွါ အဓိပ္ပါယ်ႏဗွောင်ချက်နဝ်ꩻ ထွာနွောင်ꩻဒါႏ ကျမ်ꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏ အကျောင်ꩻခရာႏတဗာႏသွူ။ အဘိဓာန်ႏတဗာႏ ကထွာဒါႏ ဝီခီအတာႏ၊ နီသွဉ်းသီး ပရောစဲစ်အလင်တဗာႏ ဝိစ်သိဉ်နရီကိုနဝ်ꩻနေား။ ဗွောင် အဘိဓာန်ႏ အဓိပ္ပါယ်ႏဖုံႏနဝ်ꩻလဲ့ လိုႏမာꩻဒျာႏ transwiki ခင်ႏလမ်းကိုနဝ်ꩻသွူ။
  2. သော့ꩻ အဘိဓာန်ႏချက်ဖုံႏ။ ကျမ်ꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ လိုꩻပုဂ္ဂိုလ်ႏတဖြာꩻ၊ မွေးတဝ်းလဲ့ အစွိုꩻတစွိုꩻ၊ ပွယ်ꩻမွန်းပျောႏရေꩻတဖြုံႏ၊ ခင်ႏလမ်းတထွောင်း၊ ထာꩻရာꩻတဗာႏ စတဲင် အကျောင်ꩻခရာႏဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ ကိစ္စယင်ဟန်ႏအကို ငဝ်းရာႏတဖြုံႏ တဝ်းလဲ့ ငဝ်းခြွဉ်းတဗာႏနဝ်ꩻ ထွာနွောင်ꩻ ကျမ်ꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏ အကျောင်ꩻတဗာႏသွူ။ ကွဲႏတွော့ꩻ ရောမ်ဖြုဲင်ခြေားထိုꩻ မိဉ်ႏထွာနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ကထင်ႏသျာꩻဒါႏ ဗွောင်ရောမ်ဖြုဲင်ꩻကတူႏစဲဉ်ႏ အဓိပ္ပါယ်ႏချက်ဖုံႏ မွေးတဝ်းလဲ့ ကုဲင်းပါအာကယ်ꩻလွိုထိုꩻနွောင်ꩻဒါႏ ကအဝ်ႏသုင်ꩻပုင်ႏတဗာႏမာꩻကီ နဝ်ꩻသွူ။ ဂဏန်ꩻတဗာႏစီႏ ယေန်ႏငဲးမုꩻဆဲင်ႏရာꩻ တဝ်းလဲ့ သင်္ချာဆဲင်ႏရာꩻ ထာꩻအရေꩻကပါမုꩻဖုံႏယိုလဲ့ အဝ်ႏလက်ခံႏစူꩻနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။
  3. ထူႏသုင်ꩻပုင်ႏ၊ ငဝ်းတွိုင်ꩻ(ဗန်းစကား)တောမ်ႏ/တဝ်းလဲ့ ငဝ်းဓလေ့ထုင်ꩻစံꩻသုင်ꩻ ယီးနယ်ချက်ဖုံႏ အဝ်ႏလိုႏဒျာႏ ကအွဉ်ႏနယ်ဒါႏ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါဖုံႏ၊ ဒေသိယငဝ်းဖုံႏ၊ တဝ်းလဲ့ ငဝ်းတွိုင်ꩻ အစွိုးအဒဝ်ႏအကျောင်ꩻခရာႏ ရောမ်ဖြုဲင်ꩻဖုံႏသွူ။ အီႏသုင်ꩻ ဒေါ့ꩻဖြဝ်ႏ ဘာႏသာႏငဝ်းစားယိုစားသားအတာႏ တစူꩻလက်ခံႏတဝ်း ကအွဉ်ထွော့ ထေနယ်ဒါႏ ငဝ်းယီးနယ်ဖုံႏသွူ။ ထဲင်းယင်း အချက်လျက်ဖုံႏအတာႏ ထွားသွော့ ကအွဉ်ႏနယ်ဒါႏ "ဝီခီပီးဒီးယားနဝ်ꩻ စူခွုမ်လိတ်ဖွူꩻ၊ ယီးထွဉ်ႏနယ်လိတ်ဖွူꩻ၊ အွဉ်ႏထွော့(ပျဌာန်း)လိတ်ဖွူꩻ၊ တဝ်းလဲ့ သိပ္ပံဆဲင်ႏရာꩻ စျာနယ်(ဂျာနယ်)တဗာႏ တမွေးတဝ်း" ယိုဩ။ ကရောမ်ဗူႏခါꩻ အွဉ်ႏထွော့(ပျဌာန်း)လိတ်ဖွူꩻတဗာႏ ကထွာဒါႏ ဝီခီအတာႏ နွို့ထွားလွူꩻသွော့ နီသွဉ်းသီး ပရောစဲစ်အလင်တဗာႏ ဝီခီလိတ်ဖွူꩻ ဖုံႏနဝ်ꩻနေား။ ကအီႏသုင်ꩻ ဒေါ့ꩻဖြဝ်ႏဒါႏ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါတဗာႏသားဖိုင်ႏအတာႏ အဝ်ႏလိုႏမာꩻသင်ꩻငါႏ ကအွဉ်ႏထွော့ခါꩻဒါႏ ငဝ်းယီးထွဉ်ႏနယ် ခင်ႏလမ်းကထွာဒါႏ transwiki ကိုနဝ်ꩻဩ။ မိဉ်ႏဖန်ဆင်ꩻ အဘိဓာန်ႏတဗာႏ မိဉ်ႏလိုႏအစွဲးအကမ်း အကူႏညီႏနဝ်ꩻ နွို့ထွားလွူꩻသွော့ နီသွဉ်းသီး ပရောစဲစ်ထာꩻမာꩻတဗာႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကိုနဝ်ꩻဩ။
  1. See :en:Wikipedia:Requests for arbitration/Rex071404 § Final decision, which suggested a similar principle in November 2004.