အမိဉ်ꩻရော့ꩻသင်ꩻဒါႏ တောမ်ႏပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ တအဝ်ႏတဝ်းဒွိုန်းတဲင် ရောမ်ဖြုဲင်ꩻယိုကတူႏစဲဉ်ႏနဝ်ꩻ တဲမ်းသုင်ꩻအီဗာႏတောမ်ႏ ဘာႏသာႏလင် / လိတ် အလင်ဒျာႏသွူ။

နီသွဉ်းသီး မဉ်ႏတဲမ်းလိတ် ဖုန်းလောင်းနောဝ်ꩻ အာႏကွိုꩻဗာႏ ကီးဘောဒ်သွူ။ လိတ်နျꩻစက်တွမ်ႏ ကွမ်ပျူတာ ခလုတ်ပျာႏ (keyboard) လောင်းတယ်ႏစ ဆကီဖဲ့ꩻစေႏကို ကအွဉ်ႏခါꩻဖေႏ လိတ်သူဖြုံႏနောဝ်ꩻ (QWERTY) တဲင် ဟဲ့ꩻဖန်ဖေႏအမဉ်ꩻ ကွာတီကြဲ့ပျာႏ (QWERTY keyboard)။ အွိုးစခါ တွဲႏနျꩻလိတ်အတာႏ ဝင်ꩻမာꩻခါꩻဗာႏ လိတ်နျꩻစက် (မန်းဟဲ့ꩻ "လက်နှိပ်စက်"၊ အေင်ႏဂလိက်နေးနဝ်ꩻ "typewriter")၊ နျꩻလိတ်စေးလာႏလောင်း တာဖြုံႏမဉ်ႏထွူ အွဉ်ႏစွꩻ အောဝ်ႏနဝ်ꩻမꩻ နျꩻယင်းတဖြုံႏ။ နျꩻလိတ်တဖြုံႏထွူ တဖြုံႏအတွင်ꩻ အကြဲ့(ခလုတ်) ဖုံႏဖေႏနေးကလေမ်ꩻမွိုန်းဝင်ꩻတဲင် ဝေꩻသီးအွဉ်ႏသျဖေႏသေꩻခါꩻ နုဲင်းဆကီနောဝ်ꩻ။ အင်းတွဲႏနျꩻမွိုင်မွိုင်အီ လိတ်တာႏမွေးတောဝ်း။
QWERTY အပွိုင် (ဒီဇိုင်း) ယို မာꩻသော့ꩻရီးလွို Sholes and Glidden typewriter လိတ်နျꩻစက်ဖုံႏကို၊ ထာꩻယို တယ်ႏ ၁၈၄၇ ဗာႏနေင်ႏ၊ လာဇူလုဲင် (July) ၁ နီꩻကို E.Remington and sons ထာꩻမာꩻသားအစွိုꩻ ထေစာလွေꩻဖေႏ ဈေꩻကိုအကျောင်ꩻ သေထွဗာႏနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ အစောဝ်းခါနောဝ်ꩻ လိတ်နျꩻစက်ကြဲ့(ခလုတ်) လောင်း ဝင်ꩻအွဉ်ႏခြပ်လွေꩻ a,b,c,d,..... ဗတွိုႏ z ထွူနျꩻဗာႏဖိုကလိတ်။ တွဲနျꩻမွိုင်ငါႏဝင်ꩻတဲင် အကြဲ့တဗာႏတွမ်ႏတဗာႏ အောဝ်ႏပွိုင်းလို့ဝင်ꩻထွူ ကုဲင်ပြင်ꩻထိုꩻဒျာႏတဲ့ရို။

ANSI QWERTY keyboard layout (US)
A laptop computer keyboard using the QWERTY layout

ထူႏတောမ်မွဉ်းဖျင်

[၁]

  1. QWERTY