ကေားလေက် (အဲင်းကလေတ်: College) နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ အရန်းထိုပညာႏရေꩻဆဲင်ႏရာꩻဌာႏန (မွေးတဝ်းလဲ့) ပညာႏရေꩻအနမ်းအခြုံ တွဲဖက် အကွို့ꩻအခဝ်တဗာႏဒျာႏသွူ။ အိန်းကလေတ်ဘာႏသာႏအနေႏ ကေားလေက်(College)ယို အဝ်ႏဒျာႏ လဲတ်တဉ်ဘာႏသာႏ "collegium" လင်ꩻလွဉ်သွူ။ ကေားလေက်ကရိုꩻဒါႏ အသုင်ꩻယို အိန်းကလေတ်ခမ်းထီဖုံႏကိုငါတဲ့ သုင်ꩻအီအခင်ႏလမ်းပုင်ႏစံႏ ဗိုန်ပီတဝ်းဝင်ꩻ အဝ်ႏနဝ်ꩻသွူ။ ကေားလေက်နဝ်ꩻ တွယ်ꩻခါꩻတောမ်ႏ ဌာႏနစွုမ်ႏတက္ကသိုလ်ႏတဲင် ဖေႏနွောင်ꩻပါဒါႏ ဗွဲ့ဒီဂရီ ပညာႏရေꩻအနမ်းအခြုံဒျာႏသွူ။ ကေားလေက်နဝ်ꩻ အဝ်ႏသွဉ်ဖေႏ ခလားကတွိုႏ တက္ကသိုလ်ႏအရန်း ဘာႏသာႏရပ်ပညာႏဖုံႏသွူ။

ကော်ပတ်ခရစ်တစ် ကေားလေက်ကျောင်ꩻ၊ အင်္ဂလန်ခမ်း။ Corpus Christi College, one of the constituent colleges of the University of Cambridge in England.

မိဉ်ႏသွောန်ထူႏအောင်ႏထွူ အခေႏခံႏအရန်းထိုပညာႏနဝ်ꩻ ထင်ႏသွုပ်သွဉ်နွောင်ꩻဒါႏပညာႏ ထွာဒျာႏ တက္ကသိုလ်ႏကျောင်ႏပေႏဒျာႏသွူ။ ပညာႏရပ်အလွောက်ꩻ ဝိဇ္ဇာပညာႏ၊ သိပ္ပံပညာႏ၊ ထာꩻမာꩻပညာႏတက္ကသိုလ်ႏ စတဲင် အဝ်ႏအစွိုးစွိုးနဝ်ꩻသွူ။ အီႏသွဉ်ထူႏ အရန်းထိုပညာႏတာႏ အွဉ်ႏခေါ်ဖဖြယ်ဖေႏ တက္ကသိုလ်ႏကျောင်ꩻဖြယ်နဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻကေားလေက်လဲ့ အဝ်ႏနေနေသွူ။ ကေားလေက်ခြွဉ်းဗူႏနဝ်ꩻ ထွာတက္ကသိုလ်ႏသွူ။ အဝ်ႏကေားလေက်ကို ဒဲ့ꩻထူႏလꩻနွောင်ꩻ ဆဲင်ႏရာꩻသွဉ်တန်ꩻ ဗွဲ့ထူꩻဖုံႏသွူ။ ဒေႏသအလွောက်ꩻ ကေားလေက် တောမ်ႏ တက္ကသိုလ်ႏကျောင်ꩻဖုံႏလဲ့ အဝ်ႏနေနေသွူ။ [၁]

အာႏကွိုꩻ

မွဉ်းဖျင်
  1. လှသမိန် ၏ ဗဟုသုတစွယ်စုံ