ဂျိုဟ်ႏ (အိဉ်ႏကလေက်: Planet) ကရိုꩻနဝ်ꩻ ခိန်ႏခါႏမွူးဟာခိုႏ အွော့ꩻကတူႏ မိဉ်ႏထွားထင်ႏကီ ကြောင်းစင်သျင်ꩻဒါႏ အာႏကာႏမို့ꩻလောင်းသူꩻနဝ်ꩻ အီႏထီႏလွေꩻဗာႏ နဂါꩻလူးရဲဉ်ႏဆွာꩻတောမ်ႏ တင်ႏဖေ့တင်ႏဖေ့ ဆာႏမျိုꩻစွုမ်ႏဖုံႏ ပါတောမ်ႏ ဥက္ကာကျောင်ႏဖုံႏ စတဲင်နဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻဖုံႏအကို မိဉ်ႏထွားစဲင်းစဲင်းနဝ်ꩻ တင်ႏဖေ့တင်ႏဖေ့ တထွာတဝ်းဒါႏထာꩻနဝ်ꩻ ကုဲင်းထင်းမာႏဒါႏ holaဆာႏအနေႏတဲင် နဝ်ꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ဂျိုဟ်ႏဖုံႏသွူ။ ဆာႏဖုံႏတောမ်ႏ ဂျိုဟ်ႏဖုံႏ တဗိုန်ပီတဝ်းဝင်ꩻအချက်နဝ်ꩻ ဆာႏဖုံႏယို တောမ်ႏတင်ႏဖေ့တင်ႏဖေ့ နမ်းပဲင်ႏအရောင်ႏဖုံႏ အဝ်ႏစွဉ်ႏလဲ့၊ ဂျိုဟ်ႏဖုံႏနဝ်ꩻ တင်ႏဖေ့တင်ႏဖေ့ နမ်းပဲင်ႏအရောင်ႏဖုံႏ အဝ်ႏတဝ်းတဲင် ထူႏအာႏကွိုꩻဒျာႏ မွူးအရောင်ႏတဲင် အွဉ်ႏစွꩻတန်ႏပြန်ႏချာယင်းဒျာႏသွူ။ ကအဝ်ႏဖန်ဆင်ꩻ မာꩻတရေꩻဒါႏ အာႏကာႏမို့ꩻလောင်း ကထွာဒါႏ ဂျိုဟ်ႏဗိမာန်ႏဖုံႏနဝ်ꩻ ဗိုန်ပီဒျာႏနုဲင်းကမ္ဘာႏဂျိုဟ်ႏနေနေတဲင် ထွာဒျာႏ မွူးစကျာႏဝဠာႏ ယင်ဟူးယင်ဟန်ႏတခဝ်သွူ။ ကွဲႏတွော့ꩻ ဂျိုဟ်ႏတောမ်ႏ ကမ္ဘာႏဟံႏယိုနဝ်ꩻ သဘာဝအနေႏ ဖန်ဆင်ꩻထွာလွဉ်မုꩻ ဗိုန်ပီတဝ်းဝင်ꩻသွူ။ ဂျိုဟ်ႏယဟန်ႏနဝ်ꩻ ပေႏကယ်ꩻထဲင်း ကမ္ဘာႏတဲ့အဝ်ႏ ယဟန်ႏနဝ်ꩻ တန်လွိုအာထဲင်း ကမ္ဘာႏလဲ့ အဝ်ႏသွူ။ ယဟန်ႏနဝ်ꩻ လျား၊ ယဟန်ႏနဝ်ꩻ သမ်းခွꩻမွေးတဲ့ အဝ်ႏသွူ။ ယဟန်ႏနဝ်ꩻ တလီꩻလဲ့အဝ်ႏတဝ်း၊ ယဟန်ႏနဝ်ꩻ ထီတဲ့ အဝ်ႏတဝ်းသွူ။ ဂျိုဟ်ႏဖုံႏနဝ်ꩻ နက္ခတဗေဒတာႏ ထွာအီမွေး အရေꩻတန်ထာꩻရာꩻနဝ်ꩻသွူ။ ဂျိုဟ်ႏဖုံႏကဲဉ်းအာအခေႏခံႏအနေႏနဝ်ꩻ ဆာႏဖုံႏယို အွဉ်ႏသွူဗဟိုႏတဲင် အဝ်ႏလေပ်ပတ်ရောင် ဆာႏဖုံႏသွူ။ ထွူတကာႏတဝ်း ဝွေꩻသီးနမ်းပဲင်ႏ အုံတဉ်ႏတာႏ ဒြပ်နမ်းပမာႏဏလဲ့ အဝ်ႏလိုမ်းဗွေထွူဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ ကဲဉ်းအာ ဂျိုဟ်ႏဖုံႏယို အဝ်ႏဖြယ်လွေꩻ နီစွိုးသွူ။ တဉ်ႏတချꩻမုꩻ ကဆေ့ꩻဒါႏ ဂျိုဟ်ႏတန်ဖုံႏတောမ်ႏ တဉ်ႏတချꩻမုꩻ ကအဝ်ႏအာဒါႏ ဂျိုဟ်ႏပေႏဖုံႏ အဝ်ႏသွူ။ ကဟဲ့ꩻဗာႏ တဉ်ႏတချꩻမုꩻ ကဆေ့ꩻဒါႏ ဂျိုဟ်ႏတန်ဖုံႏကရိုꩻနဝ်ꩻ ဝွေꩻသီးယို ပွိုးစွဉ်ႏ ဖွဲးဗူႏခါꩻတောမ်ႏ ဓာတ်လူးနဝ်ꩻသွူ။ ကဟဲ့ꩻဗာႏ တဉ်ႏတချꩻမုꩻ ကအဝ်ႏအာဒါႏ ဂျိုဟ်ႏပေႏဖုံႏကရိုꩻနဝ်ꩻ ဝွေꩻသီးယို ပွိုးစွဉ်ႏ အဖွဲ့ဗူးခါꩻတောမ်ႏ လုံးဆွော့ꩻဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။

မာစျူရီဂျိုဟ်ႏသောက်ကျာႏဂျိုဟ်ႏ
ကမ္ဘာႏဂျိုဟ်ႏအင်္ဂါႏဂျိုဟ်ႏ
ကျာသပ​တေꩻဂျိုဟ်ႏစနေႏဂျိုဟ်ႏ
ယူရေးနပ်နဲက်ပစျွန်း
မွူးအစွိုꩻအဗူႏ ဂျိုဟ်ႏတန် ၈ ဖြုံႏ
  • ဂျိုဟ်ႏအကိုဖဲ့ꩻဖိုင်ႏ
မာစျူရီဂျိုဟ်ႏ သောက်ကျာႏဂျိုဟ်ႏ ကမ္ဘာႏဂျိုဟ်ႏ တောမ်ႏ အင်္ဂါႏဂျိုဟ်ႏ
  • ဂျိုဟ်ႏအတန်ဖိုင်ႏ
ကျာႏသပတေꩻဂျိုဟ်ႏ တောမ်ႏ စနေႏဂျိုဟ်ႏ (ဓာတ်လူးဂျိုဟ်ႏဖုံႏ)
ယူရေးနပ်စ်ဂျိုဟ်ႏ တောမ်ႏ နဲက်ပစျွန်း (ထီဝဂျိုဟ်ႏ)

အဝ်ႏမွူး အရဲဉ်ႏအတွိုင်ꩻ အွောန်ႏနယ်ခါꩻတောမ်ႏ ပကတိအရောင်ႏပုင်ႏ

ဂျိုဟ်ႏအရောင်ႏဖုံႏနဝ်ꩻ ထူႏအာႏကွိုꩻဒျာႏမွူးရောင်ႏသွူ။ ဂျိုဟ်ႏဖုံႏနဝ်ꩻ နေးတောမ်ႏ အမြန်နူန်းအစွိုးစွိုးတဲင် အဝ်ႏလေပ်ပတ်ရောင် မွူးတဲင် လေပ်ပတ်တဖူꩻရဲဉ်ႏလဲ့ တဖြုံႏတောမ်ႏတဖြုံႏ ဗိုန်ပီတဝ်းဝင်ꩻသွူ။ တဖူꩻရဲဉ်ႏပုင်ႏစံႏနဝ်ꩻ ဗိုန်ပီနုဲင်း ကမ်းပုဲင်းဒီႏတယွေးပုင်ႏစံႏသွူ။ ဗꩻတွိုႏဟန်ႏနီꩻ သိပ္ပံအနယ်ꩻပညာႏအလꩻ ကအဝ်ႏလေပ်ပတ်ဒါႏမွူး ဂျိုဟ်ႏဖုံႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏ(၉)ဖြုံႏလုမ်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ တယ်ႏကအဝ်ႏဗော့ꩻသွတ်ꩻဒါႏမွူးထျꩻ စဲဉ်ႏလွေꩻအညာꩻအတွိုင်ꩻ ဂျိုဟ်ႏတန်(၉)ဖြုံႏနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ မာစျူရီ(ဗုဒ္ဓဟူꩻဂျိုဟ်ႏ)ဗီးနပ်(သောက်ကျာႏဂျိုဟ်ႏ)ကမ္ဘာႏဂျိုဟ်ႏမား(အင်္ဂါႏဂျိုဟ်ႏ)စျူပီတာ(ကျာႏသပတေႏဂျိုဟ်ႏ)သဲက်တန်(စနေႏဂျိုဟ်ႏယူရေးနပ်ဂျိုဟ်ႏနက်ပစျွန်းဂျိုဟ်ႏတောမ်ႏ ပလူတိုဂျိုဟ်ႏဖုံႏဒျာႏသွူ။ ဂျိုဟ်ႏယိုဖုံႏကားကအဝ်ႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏဖဲ့ꩻတွို့ꩻ လေပ်လွေꩻကွဉ်ႏဒျာႏလို့လို့သွူ။ မာစျူရီတောမ်ႏ ဗီးနပ်ဂျိုဟ်ႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏ မွူးတောမ်ႏကမ္ဘာႏအခါႏလဲ့ ဂျိုဟ်ႏအလင်ဖုံႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏ ကမ္ဘာႏဟံႏတဖူꩻရဲဉ်ႏ အထန်ႏဖဲ့ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ကအဝ်ႏလေပ်ပတ်ဒါႏမွူး ကထွာဒါႏ မာစျူရီတောမ်ႏ ဗီးနပ်ဂျိုဟ်ႏဖုံႏနဝ်ꩻ မွိုင်ကယ်ꩻထဲင်း ကမ္ဘာႏဟံႏလဲ့ ဂျိုဟ်ႏအလင်ဖုံႏနဝ်ꩻ ယွိုတ်ꩻကယ်ꩻထဲင်း ကမ္ဘာႏသွူ။ မားတောမ်ႏစျူပီတာအခါႏနဝ်ꩻ ကအဝ်ႏလေပ်ပတ်ဒါႏမွူး ဂျိုဟ်ႏပေႏဖုံႏ အဝ်ႏအာဒွိုန်းကနဝ်ꩻသွူ။ ဂျိုဟ်ႏနဝ်ꩻဖုံႏ ကားကအဝ်ႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏပါသော့ꩻညီꩻ မွူးစကျာႏဝဠာႏ နားဟွိုန်ꩻဗူႏကိုလဲ့ တဖြုံႏတောမ်ႏတဖြုံႏနဝ်ꩻ ဗိုန်ပီတဝ်းဝင်ꩻ အဝ်ႏခေါ်လို့ဒျာႏဝင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ [၁]

အာႏကွိုꩻ

မွဉ်းဖျင်
  1. ဂြိုဟ်