မန်းနောင်လိုꩻခွိုꩻ ယို အုံအဝ်ႏအာလွေꩻဒျာႏ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ အခဝ်နောဝ် ၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏညောင်ႏရွီႏ ၊ နောင်အင်းလေးဒေႏသ အကိုသွူ ။ နောင်ဒေႏသကိုတယောဝ်း ၊ နောင်စပ်ဒေႏသ ကိုတယောဝ်း တယ်ႏထောင်ႏဒျာႏ ဒုံတဲင် အုံအဝ်ႏလွေꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ ။ လိုꩻခွိုꩻကအုံအဝ်ႏအာ နောင်ထျဒေႏသနဝ်ꩻကိုယို ထွာဒျာႏ မန်းနောင် ဖုံႏနဝ်ꩻသွူ ။

Intha
မန်းနောင်
မန်းနောင် ယိုꩻယားအောဝ်ႏဖြုဲင်ꩻဖြီ
အဝ်ႏအုံအာဒါႏခင်ႏလမ်း
မျန်မာခမ်းထီ၇၀,၀၀၀
ဘာႏသာႏငဝ်းငွါ
မန်းဘာႏသာႏငေါဝ်ႏငွါတဲင်ꩻ မန်းနောင်ငေါဝ်းနေး
ကိုꩻကွဲႏ
ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏ
ဆွိုက်စပ် ခမ်းရင်ꩻသား အစွိုꩻဖုံႏ
မန်းရခဲင်ႏ

အာႏကွိုꩻ မွဉ်းဖျင်

[၁]

  1. မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ အတွဲ(၁၅)