‍‍‍

ရဟန္တာႏရုပ်တုတောင်ꩻ

ပုဂ္ဂိုလ်ႏကလꩻလဲဉ်းဒါႏ အရဟတ္တမဂ်နဝ်ꩻ ဝင်ꩻဟဲ့ꩻ ရဟန္တာႏသွူ။ အရဟာ နုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ အဝ်ႏဟဲ့ꩻဒျာႏသွူ။[၁] မီႏမာꩻသီမာႏဗာႏ ရဟန္တာႏနဝ်ꩻ၊ တခံႏထွိုက်တဝ်းဒွုမ်ရဟန်ꩻထွူတကာႏတဝ်း သက်မီႏထဲ့ မဲ့မီႏဗေင်ႏ မီႏသီတနီꩻခါသူꩻလဲ့ လင်ꩻဗာႏသွူးစွဉ်ႏ အပယ်ႏဘွုံႏ ငါးရုဲင်ꩻခမ်းသွူ။ ရဟန္တာႏဓာတ်တောႏနဝ်ꩻ အဗွေႏနမ်းကဓိဋ္ဌာန်ႏခါꩻဒါႏအခိန်ႏမီႏဗွေမ့ꩻ အီႏထဲ့လ့ꩻသွူ။ နီဗွေႏမျတ်ဘုရာꩻ ကပွင်ꩻပေါႏလွဉ် လိုꩻအခမ်းတဲင် အဝ်ႏအုံသတင်ꩻသွုံꩻ ရာႏဇဂြိုဟ်ႏခမ်း ခိန်ႏခါႏကာႏလ သမယအယံꩻတွင်ꩻနဝ်ꩻ ပျူလိုꩻခွိုꩻ ဘလ္လိက တပုဿနဝ်ꩻ အဝ်ႏဥက္ကလာပခမ်းကို လွဉ်ဖြေꩻစာကူꩻကားထာꩻတဲင် ကွဲလွေꩻလွေꩻ ကွဲကာကာတွော့ꩻ တွိုႏလွဉ်စွဉ်ႏနီဗွေႏဘုရာꩻထျꩻ ဗ့ꩻလွဉ်စွဉ်ႏနီဗွေႏဘုရာꩻငါတဲင် ဝုဲင်ႏရိုႏရိုႏသေႏသေႏထွူ နီဗွေႏမျတ်ဘုရာꩻတွော့ꩻ သင်ꩻရာꩻခင်ႏလမ်း လွေꩻအုံလင်ꩻခန်းဒျာႏ ပငါပရာꩻသွူ။ နီဗွေႏမျတ်ဘုရာꩻလဲ့ ဟော်ꩻဖေႏတရာꩻတောႏတဲင် တပုဿနဝ်ꩻ ထွာလ့ꩻခန်းသောတာႏပန်ႏဥပါသကာႏတဖြာꩻတဲင် ဘလ္လိကနဝ်ꩻ လꩻအဘိညာဉ်ႏသူပါꩻတွော့ꩻ ထွာလꩻခန်း ရဟန္တာႏနဝ်ꩻသွူ။ သမဲင်ꩻတောႏအလ့ꩻ ဗွေႏမျတ်ဘုရာꩻဝါႏတောႏ တိန်ႏလ့ꩻ (၂၀)နေင်ႏ၊ မဟာႏသက္ကရာဇ် (၁၂၃)ဗာႏနေင်ႏတဲင် နီဗွေႏဘုရာꩻအသောင်နဝ်ꩻ ရဟန္တာႏငတ်ꩻရျာꩻအဝ်ႏရံႏခူထွူတဲင် အုံဒင်ႏလွေꩻတွမ်ႏ ခွန်သိကျာꩻကဖန်ဆင်ꩻဖေႏဒါႏ လူꩻကဝ်ႏလောရထာꩻတွော့ꩻ ကျွꩻလွေꩻခန်း ဧရာပထနဂါꩻတဖါပို ကလူႏခါꩻဒါႏ ဇလုံကောင်လောင်းသွူ။ ကွပ်ပွိုး သျင်ႏအရဟံ ရဟန္တာႏမျတ် အွဉ်ႏနယ်၊ ဟော်ꩻနယ်ဖေႏ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏတရာꩻ အစဲစ်အမဲဉ်ႏတဲင် ပုဂံႏခမ်းထီသားဖုံႏလဲ့ ထွာလွဉ်အီဗာႏ ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏ ဘုရာꩻတကာႏဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။

အာႏကွိုꩻမွဉ်းဖျင်

  1. ဦးနု။ ငရဲဆို ချိုနဲ့လားဗျို့