အန်ဒမန်ပင်ႏလယ်ႏ

ပင်ႏလယ်ႏ

အန်ဒမန်ပင်ႏလယ်ႏ (အဲင်းကလေတ်: Andaman Sea) (မန်း: ကပ္ပလီပင်လယ်) နဝ်ꩻ အန်ဒမန်ကွန်ဗူႏ နီကိုဗားကွန်တောမ်ႏ မျန်မာခမ်းထီ(မန်းခမ်း)၊ ထုဲင်ꩻခမ်းထီ တောမ်ႏ မလေးကွန်ဗူႏဖုံႏ အဝ်ႏခူရောင်ꩻဒါႏခင်ႏလမ်း၊ ထွာဒျာႏ အေင်ဒိယ သမုဒ္ဒရာႏ ကဖဖြယ်ခါꩻဒါႏ ဗဉ်းဂလားပင်ႏလယ်ႏအော် ဖဲ့ꩻကွဉ်ႏ ကအဝ်ႏဒါႏ ပင်ႏလယ်ႏတဖြုံႏဒျာႏသွူ။ ပင်ႏလယ်ႏယို အကူဖဲ့ꩻနဝ်ꩻသွတ်ꩻနဝ်ꩻ အွောန်ႏထွော့တွိုႏခါꩻ သူမားတြားကွန် အခဝ်ကွဉ်ႏကွန်တဖြုံႏ ကထွာဒါႏ Breuehကွန်ထျꩻနဝ်ꩻသွူ။ ဖဲ့ꩻထင်ꩻနဝ်ꩻ တွိုႏလွေꩻဗꩻစွဉ်ႏ ဧရာႏဝတီႏတွိုင်ꩻ၊ ရန်ႏတကုင်ႏတွိုင်ꩻဖုံႏထျꩻသွူ။

အန်ဒမန်ပင်ႏလယ်ႏ
(ကပ္ပလီပင်ႏလယ်ႏ)
အစွိုးအမျိုꩻပင်ႏလယ်ႏ
ထီရွေꩻသောင်ထျꩻ ကအဝ်ႏဒါႏ ခမ်းထီဖုံႏအိန္ဒိယခမ်းမျန်မာခမ်းထုဲင်ꩻခမ်းအဉ်ဒိုနီးသျားခမ်းမလေးသျားခမ်း
အလုဲင်းသွတ်ꩻအနားဆွာꩻ၁,၂၀၀ km (၇၄၆ mi)
အလုဲင်းသွတ်ꩻအနားဒွေါင်ႏ၆၄၅ km (၄၀၁ mi)
ထီမဲ့ငါခိုႏ ဧရိယာႏ၆၀၀,၀၀၀ km2 (၂၃၁,၇၀၀ sq mi)
ပုင်ႏမဲဉ်ႏအဆုံး၁,၀၉၆ m (၃,၅၉၆ ft)
အဆုံးသွတ်ꩻ၄,၁၉၈ m (၁၃,၇၇၃ ft)
ထီနမ်း၆၆၀,၀၀၀ km3 (၁၅၈,၀၀၀ cu mi)
အာႏကွိုꩻအုံနောင်[၁][၂]
အန်ဒမန်ပင်ႏလယ်ႏ အခဝ်ထင်ꩻ ဂျိုလ်တုပုင်ႏ

အာႏကွိုꩻ

မွဉ်းဖျင်
  1. Andaman Sea, Great Soviet Encyclopedia (in Russian)
  2. Andaman Sea, Encyclopædia Britannica on-line

လိဉ့်အထန်ႏ

မွဉ်းဖျင်