ဒုတိယကမ္ဘာႏစဲ့ꩻ (အိန်းကလေတ်: World War II) ယို လိတ်ဖြုံႏအဒွေါင်ႏနေး WWII/ WW2 နုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ အဝ်ႏဟဲ့ꩻ၊ ကထွာခိင်ႏကာႏလနဝ်ꩻတဲ့ တယ်ႏခရိစ်နေင်ႏ ၁၉၃၉ ဗာႏ ဗꩻတွိုႏ ၁၉၄၅ ဗာႏသွူ။ ဒုစဲ့ꩻပွယ်ꩻယိုနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ပထမကမ္ဘာႏစဲ့ꩻပွယ်ꩻအသွုပ် အတွိုက်ꩻအခꩻဖုံႏဒျာႏအကျောင်ꩻ စဲ့ꩻသမဲင်ꩻပညာႏသျင်ႏသီးနဝ်ꩻ အဝ်ႏဒေါ့ꩻရိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ကမ္ဘာႏလောင်း အာႏရဲင်ꩻတလာတန်ဒါႏ ခမ်းထီဖုံႏနဝ်ꩻ ခေးပြဲင်ႏဖွဲ့ဗူႏဝင်ꩻ မဟာႏမိတ်အစွိုꩻနီစွိုꩻတဲင် အချင်ꩻချင်ꩻ ခေးပြဲင်ႏချာငါဝင်ꩻ ထွာလွဉ်တွိုက်ꩻပွယ်ꩻတန်နဝ်ꩻသွူ။ အစွိုꩻနီစွိုꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ မဟာႏမိတ်ခမ်းထီဖုံႏ တောမ်ႏ ဝင်ရိုးတန်းခမ်းထီဖုံႏဒျာႏသွူ။ စဲ့ꩻသားအဖြာꩻပေါင်ꩻ သန်း(၁၀၀)လွို အဝ်ႏနွို့ပါတွိုက်ꩻခꩻဖေႏတဲင် အဓိက ကတွိုက်ꩻခꩻသားဖုံႏနဝ်ꩻ စဲ့ꩻတွိုက်ꩻပွယ်ꩻကို ဖေႏကယံလိန်းပါꩻ ထူႏသုင်ꩻအီတောမ်ႏ ဝွေꩻသီး လွိုင်ႏအာစီꩻပွာꩻရေꩻအာႏ၊ စက်ထာꩻမာꩻယုင်ႏတောမ်ႏ သိပ္ပံအနယ်ꩻပညာႏအာႏတဲင် နွို့တွိုက်ꩻခꩻလွေꩻစဲ့ꩻပွယ်ꩻကိုသွူ။ စဲ့ꩻပွယ်ꩻအကို စဲ့ꩻသားချင်ꩻချင်ꩻတကာႏတဝ်း ခမ်းသားလိုꩻအာရိုꩻရိုꩻဖုံႏလဲ့ ခံႏဗာႏဝင်ꩻမာꩻသီယားကုဲင်တဲင် ကသီမားထိုꩻဒါႏ လိုꩻဖြာꩻခြွဉ်း သန်း(၇၀)ရပ်အကို ကဲဉ်းအာနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏခမ်းသားနဝ်ꩻသွူ။ စဲ့ꩻပွယ်ꩻတဖြုံႏလုမ်းတာႏ ကသုင်ꩻကလို့ဒါႏ အစရိပ်နဝ်ꩻတဲ့ အရမ်ꩻအနေႏ လို့စွဉ်ႏ အမေႏရိကန်ႏရွဉ်ဒေါ်လာ ၁ ထရီလီယံ (၁,၀၀၀ ဘီလီယံ၊ ၁,၀၀၀,၀၀၀ မီလီယံ) ( ဒေါ်လာသန်းပေါင်ꩻ တသန်း)ဗီႏရပ်တဲင် ထွာစွဉ်ႏ အလို့အာသွတ်ꩻ စဲ့ꩻပွယ်ꩻစရိပ်နဝ်ꩻသွူ။[၁]

ဒုတိယ ကမ္ဘာႏစဲ့ꩻ
မွူးနီꩻ၁ သဲက်တဲဥ်ဗာ ၁၉၃၉ (၁၉၃၉-၀၉-၀၁) – ၂ သဲက်တဲဥ်ဗာ ၁၉၄၅ (၁၉၄၅-၀၉-၀၂) (၆ နေင်ႏ တောမ်ႏ ၁ နီꩻ)
ခင်ႏလမ်းဥရောပပစိဖိတ်အတ္တလန္တိတ်အာသျခဝ်ကွဉ်ႏနဝ်ခယ်ႏခဝ်ကွဉ်ႏထာႏဝပင်ႏလယ်ႏဟံႏခါႏ အာဖရိကထင်ꩻ တောမ်ႏ အာဖရိကနုံꩻဒေႏသ၊ အချုတ်အနေႏ အမေႏရိကတွိုက်ထင်ꩻ တောမ်ႏ အမေႏရိကတွိုက်နဝ်
စဲ့ꩻပွယ်ꩻအဖြေႏ

မဟာႏမိတ်တပ်စွိုꩻနွောင်ꩻ

ကနွို့တွိုက်ꩻဒါႏစဲ့ꩻပွယ်ꩻကို ခမ်းထီဖုံႏ
မဟာႏမိတ် ဝင်ရိုးတန်းခမ်းထီဖုံႏ
တပ်ကယ်ႏဖုံႏတောမ်ႏ အွဉ်ငါသားဖုံႏ
အဓိက မဟာႏမိတ် အွဉ်ငါသားဖုံႏ
တမ်းပလေက်:Country data Soviet Union ဂျိုးဇတ်စတာလင်
အမေႏရိကန်ႏခမ်းခြွဉ်းဗူႏ ဖရန်ကလင် ရုဇဗဲ့
ယူကေခမ်းခြွဉ်းဗူႏ ဝင်စတန်ချာချီ
တမ်းပလေက်:Country data Republic of China (1912–1949) ချန်ကေရှိတ်
အဓိက ဝင်ရိုးတန်းခမ်းထီ အွဉ်ငါသားဖုံႏ
တမ်းပလေက်:Country data Nazi Germany အားဒေါလ်ဖ် ဟစ်တလာ
တမ်းပလေက်:Country data Empire of Japan ဧကရာဇ် ဟီရိုဟီတို
တမ်းပလေက်:Country data Kingdom of Italy ဗင်နီတို မူဆိုလီနီ
သီမား
စဲ့ꩻဖဲ့ꩻထဲ့သွုမ်ꩻသီမား
၁၆,၀၀၀,၀၀၀ လွို
ခမ်းသားဖဲ့ꩻသီမား
၄၅,၀၀၀,၀၀၀ လွို
ထဲ့သွုမ်ꩻသီမားခြွဉ်း
၆၁,၀၀၀,၀၀၀ လွို (၁၉၃၇–၄၅)
စဲ့ꩻဖဲ့ꩻထဲ့သွုမ်ꩻသီမား
၈,၀၀၀,၀၀၀ လွို
ခမ်းသားဖဲ့ꩻသီမား
၄,၀၀၀,၀၀၀ လွို
ထဲ့သွုမ်ꩻသီမားခြွဉ်း
၁၂,၀၀၀,၀၀၀ လွို (၁၉၃၇–၄၅)
ဒုတိယကမ္ဘာႏစဲ့ꩻ (ဥရောပတွိုက် ၁၉၄၁-၁၉၄၂ ခိင်ႏ) ဟံႏပုင်ႏ

စဲ့ꩻပွယ်ꩻထွာလွဉ်ဗာႏအခရာႏ မွဉ်းဖျင်

အာႏကွိုꩻ မွဉ်းဖျင်

  1. ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်