အာဂွန်ယို ထွာ အဲတ်တမ်အမုဲင် ၁၈ တုမ်ႏ သင်္ကေတ Ar ကအောဝ်ႏဒါႏ ဓာတုဗေဒ ဒြတ်စင်တဗာႏသှူ။ အထဲ့ရော့ꩻ ထာꩻရွောင် ကိုနောဝ်ꩻ ပါငီꩻ နိုဘယ် ထာꩻတအှို အဗူႏကို။ကမ္ဘာႏဟမ်ႏလောင်း တလီꩻခြာကို အာဂွန်ယို ထွာ တတိယ အလှိုင်ႏအာသွတ်ꩻ၊ ရျာꩻခေါဝ်နေးနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏ ၀.၉၃၄% သှူ။ အာထဲင်းက ထီတအှို ၂ လဲင်ႏ၊ ကာဗွန် ၂ အောက်သုဲက် ၂၃ လဲင်ႏ၊ နီယွန် ၅၀၀ လဲင်ႏ၊ ထာꩻမာꩻ စက်ခြှိုင်းခရာႏဖဲ့ꩻကို အှောန်ႏစာႏအီမေႏလျားသန်တာႏ မာꩻအီ သုင်ꩻအီဝင်ꩻ ကာဗွန်သှူ။ အခြီဒါႏထီကို ပီနုဲင်း အောက်သီစဲန်၊ အာထဲင်းက နုဲက်ထရိုစဲန် ၂.၅ လဲင်ႏ။ အာဂွန်ယို ထွာ အရောင်ႏ အယောင်ꩻ အဲန်တောင်း၊ အခြုံးအတူႏ တောဝ်းလဲ့ အထီ တောဝ်းတဲ့ အတအှိုစှောန်ႏတယောဝ်း မေႏတခိုးနှောင်ꩻတောဝ်း အစှူႏတအောဝ်ႏတောဝ်းသှူ။

အာဂွန်,  18Ar
ကအောဝ်ႏလုဲင်ႏဒါႏ ဂုဏ်သတ္တိဖုံႏ
အမဉ်ꩻ၊ သင်္ကေတအာဂွန်, Ar
အယောင်ꩻcolorless gas exhibiting a lilac/violet glow when placed in an electric field
ဒြတ်စင် အထဲ့ရော့ꩻ ထာꩻရှောင်ကို အာဂွန်
Element 1: Hydrogen (H), Other non-metal
Element 2: Helium (He), Noble gas
Element 3: Lithium (Li), Alkali metal
Element 4: Beryllium (Be), Alkaline earth metal
Element 5: Boron (B), Metalloid
Element 6: Carbon (C), Other non-metal
Element 7: Nitrogen (N), Other non-metal
Element 8: Oxygen (O), Other non-metal
Element 9: Fluorine (F), Halogen
Element 10: Neon (Ne), Noble gas
Element 11: Sodium (Na), Alkali metal
Element 12: Magnesium (Mg), Alkaline earth metal
Element 13: Aluminium (Al), Other metal
Element 14: Silicon (Si), Metalloid
Element 15: Phosphorus (P), Other non-metal
Element 16: Sulfur (S), Other non-metal
Element 17: Chlorine (Cl), Halogen
Element 18: Argon (Ar), Noble gas
Element 19: Potassium (K), Alkali metal
Element 20: Calcium (Ca), Alkaline earth metal
Element 21: Scandium (Sc), Transition metal
Element 22: Titanium (Ti), Transition metal
Element 23: Vanadium (V), Transition metal
Element 24: Chromium (Cr), Transition metal
Element 25: Manganese (Mn), Transition metal
Element 26: Iron (Fe), Transition metal
Element 27: Cobalt (Co), Transition metal
Element 28: Nickel (Ni), Transition metal
Element 29: Copper (Cu), Transition metal
Element 30: Zinc (Zn), Transition metal
Element 31: Gallium (Ga), Other metal
Element 32: Germanium (Ge), Metalloid
Element 33: Arsenic (As), Metalloid
Element 34: Selenium (Se), Other non-metal
Element 35: Bromine (Br), Halogen
Element 36: Krypton (Kr), Noble gas
Element 37: Rubidium (Rb), Alkali metal
Element 38: Strontium (Sr), Alkaline earth metal
Element 39: Yttrium (Y), Transition metal
Element 40: Zirconium (Zr), Transition metal
Element 41: Niobium (Nb), Transition metal
Element 42: Molybdenum (Mo), Transition metal
Element 43: Technetium (Tc), Transition metal
Element 44: Ruthenium (Ru), Transition metal
Element 45: Rhodium (Rh), Transition metal
Element 46: Palladium (Pd), Transition metal
Element 47: Silver (Ag), Transition metal
Element 48: Cadmium (Cd), Transition metal
Element 49: Indium (In), Other metal
Element 50: Tin (Sn), Other metal
Element 51: Antimony (Sb), Metalloid
Element 52: Tellurium (Te), Metalloid
Element 53: Iodine (I), Halogen
Element 54: Xenon (Xe), Noble gas
Element 55: Caesium (Cs), Alkali metal
Element 56: Barium (Ba), Alkaline earth metal
Element 57: Lanthanum (La), Lanthanoid
Element 58: Cerium (Ce), Lanthanoid
Element 59: Praseodymium (Pr), Lanthanoid
Element 60: Neodymium (Nd), Lanthanoid
Element 61: Promethium (Pm), Lanthanoid
Element 62: Samarium (Sm), Lanthanoid
Element 63: Europium (Eu), Lanthanoid
Element 64: Gadolinium (Gd), Lanthanoid
Element 65: Terbium (Tb), Lanthanoid
Element 66: Dysprosium (Dy), Lanthanoid
Element 67: Holmium (Ho), Lanthanoid
Element 68: Erbium (Er), Lanthanoid
Element 69: Thulium (Tm), Lanthanoid
Element 70: Ytterbium (Yb), Lanthanoid
Element 71: Lutetium (Lu), Lanthanoid
Element 72: Hafnium (Hf), Transition metal
Element 73: Tantalum (Ta), Transition metal
Element 74: Tungsten (W), Transition metal
Element 75: Rhenium (Re), Transition metal
Element 76: Osmium (Os), Transition metal
Element 77: Iridium (Ir), Transition metal
Element 78: Platinum (Pt), Transition metal
Element 79: Gold (Au), Transition metal
Element 80: Mercury (Hg), Transition metal
Element 81: Thallium (Tl), Other metal
Element 82: Lead (Pb), Other metal
Element 83: Bismuth (Bi), Other metal
Element 84: Polonium (Po), Metalloid
Element 85: Astatine (At), Halogen
Element 86: Radon (Rn), Noble gas
Element 87: Francium (Fr), Alkali metal
Element 88: Radium (Ra), Alkaline earth metal
Element 89: Actinium (Ac), Actinoid
Element 90: Thorium (Th), Actinoid
Element 91: Protactinium (Pa), Actinoid
Element 92: Uranium (U), Actinoid
Element 93: Neptunium (Np), Actinoid
Element 94: Plutonium (Pu), Actinoid
Element 95: Americium (Am), Actinoid
Element 96: Curium (Cm), Actinoid
Element 97: Berkelium (Bk), Actinoid
Element 98: Californium (Cf), Actinoid
Element 99: Einsteinium (Es), Actinoid
Element 100: Fermium (Fm), Actinoid
Element 101: Mendelevium (Md), Actinoid
Element 102: Nobelium (No), Actinoid
Element 103: Lawrencium (Lr), Actinoid
Element 104: Rutherfordium (Rf), Transition metal
Element 105: Dubnium (Db), Transition metal
Element 106: Seaborgium (Sg), Transition metal
Element 107: Bohrium (Bh), Transition metal
Element 108: Hassium (Hs), Transition metal
Element 109: Meitnerium (Mt), Transition metal
Element 110: Darmstadtium (Ds), Transition metal
Element 111: Roentgenium (Rg), Transition metal
Element 112: Copernicium (Cn), Transition metal
Element 113: Ununtrium (Uut)
Element 114: Ununquadium (Uuq)
Element 115: Ununpentium (Uup)
Element 116: Ununhexium (Uuh)
Element 117: Ununseptium (Uus)
Element 118: Ununoctium (Uuo)
Ne

Ar

Kr
ကလိုရဉ်းအာဂွန်ပိုတဲတ်သီယမ်
အဲက်တမ် အမုဲင်ရဲန်ႏ (Z)18
အဗူႏဘလော့group 18 (noble gases)
အထဲ့ရော့ꩻ ထာꩻရွောင်period  3
ဒြပ်စင် ကဏ္ဍ  နိုဘယ်ဂဲတ်သ်
အှောန်ႏထော့ခါꩻ အဲက်တမ်မေက် အထှူႏခေန်ႏ (Ar)
အီလဲက္ထရွန် ကဖျင်ထာꩻ[Ne] 3s2 3p6
အပီတထွိုင်ကို ကပါဒါႏ အီလဲက္ထရွန်2, 8, 8
ပှိုင်းဝှို့တုမ်ႏ ယောင်ꩻဖဲ့ဂုဏ်သတ္တိဖုံႏ
ဖေ့စ်အတအှို
အခြုံးခြီအီအလျား83.81 K ​(−189.34 °C, ​−308.81 °F)
အထီဗို့ꩻအီအလျား87.302 K ​(−185.848 °C, ​−302.526 °F)
အနဲန်းအတဉ်ႏ (သုည °C)1.784 g/L
(အထီဗို့ꩻအီအလျား )1.3954 g/cm3
သုမ်စဲင်ႏခွဲးခင်ႏလမ်း 83.8058 K, ​68.89 kPa[၁]
Critical point150.687 K, 4.863 MPa[၁]
ဖျှူးဆဉ်းအလျား1.18 kJ/mol
အတအှိုထန်ႏအလျား6.53 kJ/mol
မိုလာ အလျားအာႏရဲင်ꩻ20.85[၂] J/(mol·K)
အတအှိုထီတေက်ꩻအာႏ
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K)   47 53 61 71 87
အဲက်တမ်မေက်ဂုဏ်ႏဖုံႏ
ထွာအောက်သုဲက် (အောက်သုဲက်ဒေးဆဉ်း) အထျꩻအအုံ0
ဓာတ်ငင်ႏအီလက်ထရွန် Pauling scale: no data
အာႏတောင်ႏတာႏမာꩻထွာအုဲင်းယွန်း1st: 1520.6 kJ/mol
2nd: 2665.8 kJ/mol
3rd: 3931 kJ/mol
(more)
ကိုဗေးလဲန့်ဒွါႏအကဲန်တကှို့ꩻ 106±10 pm
ဗန်ဒါဝေါ့သ် ဒွါႏအကဲန်တကှို့ꩻ188 pm
Miscellanea
ကမာꩻထွာခါꩻထာꩻကြုံးface-centered cubic (fcc)
Face-centered cubic crystal structure for အာဂွန်
အငေါဝ်းအမှိုင်323 m/s (gas, at 27 °C)
အလျားတွီကာႏထာꩻ17.72×10−၃  W/(m·K)
ပသီႏထှို့ꩻဓာတ်diamagnetic[၃]
ပသီႏထှို့ꩻ ကခှေါင်းအီဒါႏထာꩻ (χmol)−19.6·10−6 cm3/mol[၄]
CAS Number7440-37-1
ထွာလှောန်ခြောင်ꩻ
ကထုမ်ႏမော့ꩻ ယင်း ဖဖြှဲ့ꩻထန်ႏ အရီးသွတ်ꩻလဲင်ႏLord Rayleigh and William Ramsay (1894)
အစှူဖြှိုးသွတ်ꩻ အာဂွန်သီး အုဲင်သိုတုပ်ဖုံႏ
iso NA သက်တန်ꩻတာကွို့ꩻ DM DE

( MeV)

DP
36Ar 0.334% is stable with 18 neutrons
37Ar syn 35 d ε 0.813 37Cl
38Ar 0.063% is stable with 20 neutrons
39Ar trace 269 y β 0.565 39K
40Ar 99.604% is stable with 22 neutrons
41Ar syn 109.34 min β 2.49 41K
42Ar syn 32.9 y β 0.600 42K
ဝီကီဒေတာကို | | အုံနောင်

ထူႏတောမ် မွဉ်းဖျင်

  1. ၁.၀ ၁.၁ Haynes၊ William M., ed. (2011)။ CRC Handbook of Chemistry and Physics (92nd ed.)။ Boca Raton, FL: CRC Press။ p. 4.121။ ISBN 1439855110
  2. Shuen-Chen Hwang, Robert D. Lein, Daniel A. Morgan (2005). "Noble Gases". Kirk Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. Wiley. pp. 343–383. doi:10.1002/0471238961.0701190508230114.a01.
  3. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Lide, D.R., ed. (2005)။ CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th ed.)။ Boca Raton (FL): CRC Press။ ISBN 0-8493-0486-5
  4. Weast၊ Robert (1984)။ CRC, Handbook of Chemistry and Physics။ Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing။ pp. E110။ ISBN 0-8493-0464-4