မန်ႏတလေꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန်

(အဝ်ႏ မန္တလေꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန် ယီးနယ်ချာခါꩻဒျာႏသွူ)

မန်ႏတလေꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန် (အဲင်းကလေတ်: Mandalay Region) (မန်း: မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး) ယို အဝ်ႏဒျာႏ မျန်မာခမ်းထီ ခမ်းထဝ ကိုဒျာႏနဝ်သွူ။ ဆကွဉ်ႏဖဲ့ꩻနဝ်ꩻ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ ၊ ဆတွို့ꩻဖဲ့ꩻနဝ်ꩻ စစ်ကိုင်းတွိုင်ꩻဒေႏသတန် တွမ်ႏ မကွေးတွိုင်ꩻဒေႏသတန်၊ ဆနဝ်ဖဲ့ꩻယို ပဂိုꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန်စောက်ꩻခမ်းနယ်ႏ တွမ်ႏ ဆထင်ꩻဖဲ့ꩻနဝ်ꩻ စစ်ကိုင်းတွိုင်ꩻဒေႏသတန်ဖုံႏ အဝ်ႏရဲးခါꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ မန်ႏတလေꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန် ဝေင်ꩻတန် ဝေင်ꩻမန်ႏတလေꩻ ယို မန်းခွန်ဖုံႏ အုံꩻခါꩻ မြနန်ꩻစံꩻကျောႏ ခံꩻနန်ꩻတောႏ အဝ်ꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ ။ ပထမမျန်မာခမ်းထီ ဝေင်ꩻတန် ဝေင်ꩻလီꩻပေါက္ကံႏ ယိုလဲ့ꩻ အဝ်ႏသွော့ꩻဒျာႏ မန္တလေꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန် ကိုနဝ်ꩻသွူ ။ ယိုခါ အစိုႏရအစွိုꩻဖုံႏ ရွုမ်ꩻအဝ်ႏဒေႏသ နေပီတောႏခမ်းခြွဉ်းဗူႏဟံႏနယ်ႏ ယိုလဲ့ မန်ႏတလေꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန် အဝ်ႏခူခါꩻဒျာႏ အမော့နဝ်ꩻသွူ။

မန်ႏတလေꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
Mandalay Region
တွိုင်ꩻဒေႏသတန်
မန်ႏတလေꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန် အလံႏတောႏ
အလံႏတောႏ
မျန်မာခမ်းထီဟံႏပွုံႏကို အဝ်ႏဒါႏခင်ႏလမ်း
မျန်မာခမ်းထီဟံႏပွုံႏကို အဝ်ႏဒါႏခင်ႏလမ်း
ခမ်းထီ မျန်မာ
ဝေင်ꩻတန်ဝေင်ꩻမန်ႏတလေꩻ
အစိုႏရ
 • ဝွန်းတန်ချုတ်ဦးမောင်ကို
 • အစိုႏရအစွိုꩻမန်ႏတလေꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန်အစိုႏရအစွိုꩻ
 • မာꩻဥပဒေႏရေꩻမန်ႏတလေꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန်လွတ်တောႏ
 • တရာꩻလွတ်တောႏမန်ႏတလေꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန်တရာꩻလွတ်တောႏ
ဧရိယာႏ
 • ခြွဉ်း၃၇၄၉၅.၆ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၁၄၄၇၇.၁ စတုရန်းမဲင်ႏ)
ဧရိယာႏအရန်းသတ္တမ
လိုꩻဖြာꩻခြွဉ်း (၂၀၁၄)[၁]
 • ခြွဉ်း၆,၁၆၅,၇၂၃ဖြာꩻ[၁]
 • အရန်းတတိယ
လိုꩻအုံအဝ်ႏမုꩻ
 • ခမ်းရင်ꩻသားလိုꩻခွိုꩻဖုံႏမန်းခယ်ႏအိန္ဒိယဖြဝ်ꩻစောက်ဂေါရခါး
 • ထာꩻကိုꩻကွဲႏဗုဒ္ဓဘာႏသာႏခရိယာန်ႏဘာႏသာႏဟေင်ဒူဘာႏသာႏအိစ်သာလမ်ဘာႏသာႏ
အခိန်ႏအွိုင်ꩻမျန်မာအခိန်ႏအွိုင်ꩻ (UTC+06:30)
ကာꩻမတ်ပုံတိဉ်MDY
ဝဲက်သုဲက်

အိုပ်ချုတ်ရေꩻ မွဉ်းဖျင်

ဝေင်ꩻတန် မွဉ်းဖျင်

မန်ႏတလေꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန် ဝေင်ꩻတန်နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ဝေင်ꩻမန်ႏတလေꩻသွူ။

အိုပ်ချုတ်ရေꩻ မွဉ်းဖျင်

 
တွိုင်ꩻဒေႏသတန်အစိုႏရအစွိုꩻရွုမ်ꩻ

အိုပ်ချုတ်ရေꩻနဝ်ꩻ မန်ႏတလေꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန် အစိုႏရအစွိုꩻ အိုပ်ချုတ်လွေꩻဒျာႏသွူ။ တွိုႏ ၂၀၂၁ စဲ့ꩻထွိုင်ႏသိမ်ꩻ အာႏဏာႏထွူနဝ်ꩻ မန်ႏတလေꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန် စီႏမံႏအိုပ်ချုတ်ရေꩻကောင်သီ အိုပ်ချုတ်လွေꩻလုဲင်ႏနဝ်ꩻသွူ။

ထေမာꩻဥပဒေႏရေꩻ မွဉ်းဖျင်

 
လွတ်တောႏအနမ်းအခြုံယိုခါ

မန်ႏတလေꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန်လွတ်တောႏ

စီႏရင်ꩻတရာꩻရေꩻ မွဉ်းဖျင်

မန်ႏတလေꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန် တရာꩻလွတ်တောႏ

ခရဲင်ႏ၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏ၊ ဝေင်ꩻ၊ ရပ်ကွက်၊ အွိုင်ႏ၊ ဒုံ မွဉ်းဖျင်

မန်ႏတလေꩻတွိုင်ꩻဒေႏသတန်ကိုနဝ်ꩻ ခရဲင်ႏအဝ်ႏ (၁၁)ဖြုံႏသွူ။ ခလားကတွိုႏ ၂၀၁၀ ဗွေနေင်ႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏ(၈)ခရဲင်ႏသွူ။ ဆုဲင်ꩻ ပိဉ်းမနားခရဲင်ႏနဝ်ꩻ ပါသော့ꩻလွေꩻလုဲင်ႏ နေပီတော်ခမ်းခြွဉ်းဗူႏဟံႏနယ်ႏကိုသွူ။ တွိုႏ ၂၀၂၂ ဗာႏ ဧပီလာ (၃၀)နီꩻနဝ်ꩻ မျန်မာခမ်းထီကို လွောင်ႏဗူႏတသာသမ်းယင်း ခရဲင်ႏဖုံႏတဲင် မန်ႏတလေꩻတွိုင်ꩻကိုနဝ်ꩻ ခရဲင်ႏအဝ်ႏလွဉ်(၁၁)ခရဲင်ႏနဝ်ꩻသွူ။

 
ခရဲင်ႏဖုံႏ
 1. အောင်မေတာသန်ခရဲင်ႏ
 2. မဟာအောင်မေခရဲင်ႏ
 3. အမရပူရခရဲင်ႏ
 4. ပိဉ်အူးလွီင်ခရဲင်ႏ
 5. တပေက်စိဉ်းခရဲင်ႏ
 6. ကျောက်သယ်ခရဲင်ႏ
 7. တဒါးအူးခရဲင်ႏ
 8. မိဉ်းဆျန်ခရဲင်ႏ
 9. မဲ့ထီလင်ꩻခရဲင်ႏ
 10. ညောင်ဦးခရဲင်ႏ
 11. ယမဲးတိဉ်းခရဲင်ႏ

ခရဲင်ႏကိုဝေင်ꩻနယ်ႏ မွဉ်းဖျင်

မဟာအောင်မေခရဲင်ႏ
 
ဝေင်ꩻနယ်ႏမဟာအောင်မေ • ဝေင်ꩻနယ်ႏဆျန်းအေးတာသန် • ဝေင်ꩻနယ်ႏဆျန်းမျတာသီ • ဝေင်ꩻနယ်ႏပီစီးတခွန်
အောင်မေတာသန်ခရဲင်ႏ
 
ဝေင်ꩻနယ်ႏအောင်မေတာသန်ဝေင်ꩻနယ်ႏပတေင်စီးဝေင်ꩻနယ်ႏမတ်တယာ
အမရပူရခရဲင်ႏ
 
ဝေင်ꩻနယ်ႏအမရပူရ
ပိဉ်အူးလွီင်ခရဲင်ႏ
 
ဝေင်ꩻနယ်ႏပိဉ်အူးလွီင်
တပေက်စိဉ်းခရဲင်ႏ
 
ဝေင်ꩻနယ်ႏတပေက်စိဉ်းဝေင်ꩻနယ်ႏမိုးကုတ်ဝေင်ꩻနယ်ႏသိဉ်းကူး
ကျောက်သယ်ခရဲင်ႏ
 
ဝေင်ꩻနယ်ႏကျောက်သယ်ဝေင်ꩻနယ်ႏမိစ်တားဝေင်ꩻနယ်ႏသိဉ်းကုဲင်
တဒါးအူးခရဲင်ႏ
 
ဝေင်ꩻနယ်ႏတဒါးအူးဝေင်ꩻနယ်ႏငန်းသွန်
မဲ့ထီလင်ꩻခရဲင်ႏ
 
ဝေင်ꩻနယ်ႏမလုဲင်ဝေင်ꩻနယ်ႏမဲ့ထီလင်ꩻဝေင်ꩻနယ်ႏတာသီဝေင်ꩻနယ်ႏဝမ်းတွီင်း
မိဉ်းဆျန်ခရဲင်ႏ
 
ဝေင်ꩻနယ်ႏမိဉ်းဆျန်ဝေင်ꩻနယ်ႏနာထိုးစီးဝေင်ꩻနယ်ႏတောင်တာ
ညောင်ဦးခရဲင်ႏ
 
ဝေင်ꩻနယ်ႏညောင်ဦးဝေင်ꩻနယ်ႏစျောက်ပဒေါင်း
ယမဲးတိဉ်းခရဲင်ႏ
 
ဝေင်ꩻနယ်ႏပျော်ဘွယ်ဝေင်ꩻနယ်ႏယမဲးတိဉ်း

အာႏကွိုꩻ မွဉ်းဖျင်

 1. ၁.၀ ၁.၁ သန်းခေါင်စာရင်း အစီရင်ခံစာ။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့် အိမ်ထောင်စု သန်းခေါင်စာရင်း အစီရင်ခံစာ။ အတွဲ-၂။ နေပြည်တော်: လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန။ မေ ၂၀၁၅။ pp. ၁၇။