မျန်မာခမ်းထီအိုပ်ချုတ်ရေꩻဆဲင်ႏရာꩻဟံႏနယ်ႏ

မျန်မာခမ်းထီ(မန်းခမ်း) ယို အိုပ်ချုတ်လွေꩻတွမ်ႏ ဟံႏနယ်ႏ ဒေႏသ ၂၁ ဗာႏ အကျောင်ꩻသေထွꩻဗာႏခလꩻနုဲင်းယိုအတွိုင်ꩻသွူ ။

အစား ဟဲ့ꩻအင်္ဂလိပ်နေး အဗာႏ
ခမ်းနယ်ႏ State
တွိုင်ꩻဒေႏသတန် Region (ကရီးခါ: Division)
ခမ်းခြွဉ်းဗူႏဟံႏနယ်ႏ Union Territory
နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ Self-Administered Zone
နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻတွိုင်ꩻ Self-Administered Divisio

တွိုင်ꩻဒေႏသတန်ဖုံႏ ယို ဟဲ့ꩻပြောင်ꩻလွေꩻခန်း နေင်ႏ ၂၀၁၀ ဗာႏ လာ ဩဂုတ် နဝ်ꩻသွူ ။ စစ်ကိုင်းတွိုင်ꩻဒေႏသတန်တနင်္သာရီတွိုင်ꩻဒေႏသတန် တွမ်ႏ ဧရာႏဝတီႏတွိုင်ꩻဒေႏသတန် ပါတဝ်ႏ အဝ်ႏကုဲင်ꩻ အလင် တွိုင်ꩻဒေႏသတန်ဖုံႏ ဝေင်ꩻတန်မိဉ်ꩻနဝ်ꩻ ဗွိုန်ဗွိုန်ချာဗော့ꩻ တွိုင်ꩻဒေႏသတန်မိဉ်ꩻနဝ်ꩻသွူ ။ရန်ႏတကွုန်ႏတွိုင်ꩻဒေႏသတန်ယို လိုꩻအဖြာꩻပေါင်ꩻစရင်ꩻအ အာလွိုꩻသွတ်ꩻ ဒေႏသ တဲင်ꩻ စောက်ꩻတနျာႏခမ်းနယ်ႏယိုလိုꩻအဖြာꩻပေါင်ꩻအဆေ့ꩻကဲယ်ꩻသွတ်ꩻဒေႏသ နဝ်ꩻသွူ ။ ဟံႏနယ်ႏ ဧရိယာ အလꩻ ဖြဝ်ꩻခမ်း နဝ်ꩻ အလုဲင်းသွတ်ꩻ ၊ ရန်ႏတကွုန်ႏတွိုင်ꩻဒေႏသတန်ယို ဧရိယာႏ အအဲဉ်ꩻသွတ်ꩻ ဒျာႏသွူ ။ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏနဝ်ꩻ အလုဲင်းအဝ်ႏ စတုရန်းမဲင်ႏ(၆၁၀၉၀) တဲင် ဒုတိယအလုဲင်းယို စစ်ကိုင်ႏတွိုင်ꩻဒေႏသတန် တဲင် အဝ်ႏ (၃၆၅၃၅)စတုရန်းမဲင်ႏ ဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ ခမ်းနယ်ႏ တွမ်ႏ တွိုင်ꩻဒေႏသတန်ဖုံႏ ယို ခွယ်ꩻလွေꩻယင်း ခရဲင်ႏ ဖုံႏတဲင်ကာ အဝ်ႏခရဲင်ႏမꩻ ခွယ်ꩻယင်း ဝေင်ꩻနယ်ႏဖုံႏဝေင်ꩻဖုံႏရပ်ကွက်ဖုံႏအွိုင်ႏဖုံႏ တွမ်ႏ ဒုံဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။

အိုပ်ချုတ်ရေꩻဆဲင်ႏရာꩻဟံႏနယ်ႏပွုံႏကွက်ꩻ မွဉ်းဖျင်

အရန်း
ဟံႏနယ်ႏ Union Territory
(ခမ်းခြွဉ်းဗူႏဟံႏနယ်ႏ)
District
(ခရဲင်ႏ)
Township
(ဝေင်ꩻနယ်ႏ)
Ward
(ရပ်ကွက်)
-
Region
(တွိုင်ꩻဒေႏသတန်)
State
(ခမ်းနယ်ႏ)
-
Village tract
(အွိုင်ႏ)
Village
(ဒုံ)
Self-Administered Division
(နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻတွိုင်ꩻ)
Self-Administered Zone
(နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ)

အိုပ်ချုတ်ရေꩻဆဲင်ႏရာꩻဟံႏနယ်ႏဒေႏသဖုံႏ မွဉ်းဖျင်

ခမ်းခြွဉ်းဗူႏဟံႏနယ်ႏ၊ တွိုင်ꩻဒေႏသတန် တွမ်ႏ ခမ်းနယ်ႏဖုံႏ မွဉ်းဖျင်

မိဉ်ꩻအင်္ဂလိပ်နေး အမိဉ်ꩻပအိုဝ်ႏနေး ဝေင်ꩻတန် အလံႏ ISO[၁] ခင်ႏလမ်းဒေႏသ လိုꩻဖြာꩻခြွဉ်း(၂၀၁၄) ဧရိယာႏ (km²) ကူစွိုးကူမျိုꩻ
Ayeyarwady ဧရာႏဝတီႏ ဝေင်ꩻပတေင်   MM-07 ခမ်းဒွမ် ၆,၁၈၄,၈၂၉[၂] ၃၅,၀၃၁.၈ တွိုင်ꩻဒေႏသတန်
Bago ပဂိုꩻ ဝေင်ꩻပဂိုꩻ   MM-02 ခမ်းဒွမ် ၄,၈၆၇,၃၇၃[၂] ၃၉,၄၀၂.၃ တွိုင်ꩻဒေႏသတန်
Chin ချင်ꩻ ဝေင်ꩻဟားခါး   MM-14 ခမ်းတွို့ꩻ ၄၇၈,၈၀၁[၂] ၃၆,၀၁၈.၈ ခမ်းနယ်ႏ
Kachin ခင် ဝေင်ꩻမစ်စီးနား   MM-11 ခမ်းထင်ꩻ ၁,၆၈၉,၄၄၁[၂] ၈၉,၀၄၁.၈ ခမ်းနယ်ႏ
Kayah စောက်ꩻတနျာႏ ဝေင်ꩻလွယ်ကောႏ   MM-12 ခမ်းကွဉ်ႏ ၂၈၆,၆၂၇[၂] ၁၁,၇၃၁.၅ ခမ်းနယ်ႏ
Kayin စောက်ꩻ ဝေင်ꩻဖအံ   MM-13 ခမ်းနဝ် ၁,၅၇၄,၀၇၉[၂] ၃၀,၃၈၃ ခမ်းနယ်ႏ
Magway မကွေး ဝေင်ꩻမကွေး   MM-03 ခမ်းထာႏဝ ၃,၉၁၇,၀၅၅[၂] ၄၄,၈၂၀.၆ တွိုင်ꩻဒေႏသတန်
Mandalay မန္တလေꩻ ဝေင်ꩻမန္တလေꩻ   MM-04 ခမ်းထာႏဝ ၆,၁၆၅,၇၂၃[၂] ၃၇,၉၄၅.၆ တွိုင်ꩻဒေႏသတန်
Mon မဲင်ꩻ ဝေင်ꩻမောႏလမျင်ႏ   MM-15 ခမ်းနဝ် ၂,၀၅၄,၃၉၃[၂] ၁၂,၂၉၆.၆ ခမ်းနယ်ႏ
Rakhine ရခဲင်ႏ ဝေင်ꩻသစ်တွေ   MM-16 ခမ်းတွို့ꩻ ၃,၁၈၈,၈၀၇[၂] ၃၆,၇၇၈.၀ ခမ်းနယ်ႏ
Shan ဖြဝ်ꩻ ဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻ   MM-17 ခမ်းကွဉ်ႏ ၅,၈၂၄,၄၃၂[၂] ၁၅၅,၈၀၁.၃ ခမ်း
Sagaing စစ်ကိုင်း ဝေင်ꩻမုံရွာ   MM-01 ခမ်းထင်ꩻ ၅,၃၂၅,၃၄၇[၂] ၉၃,၇၀၄.၈ တွိုင်ꩻဒေႏသတန်
Tanintharyi တနင်္သာရီ ဝေင်ꩻထာꩻဝယ်   MM-05 ခမ်းနဝ် ၁,၄၀၈,၄၀၁[၂] ၄၄,၃၄၄.၉ တွိုင်ꩻဒေႏသတန်
Yangon ရန်ႏတကွုန်ႏ ဝေင်ꩻရန်ႏတကွုန်ႏ   MM-06 ခမ်းဒွမ် ၇,၃၆၀,၇၀၃[၂] ၁၀,၂၆၇.၇ တွိုင်ꩻဒေႏသတန်
Naypyidaw နေပီတောႏ ဝေင်ꩻနေပီတောႏ   MM-18 ခမ်းထာႏဝ ၁,၁၆၀,၂၄၂[၂] ၇,၀၅၄ ခမ်းခြွဉ်းဗူႏဟံႏနယ်ႏ

နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻတွိုင်ꩻတွမ်ႏဒေႏသ မွဉ်းဖျင်

 
နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻတွိုင်ꩻတွမ်ႏဒေႏသ
အမိဉ်ꩻအင်္ဂလိပ်နေး အမိဉ်ꩻပအိုဝ်ႏနေး ရွုမ်ꩻအဝ်ႏဝေင်ꩻ ခင်ႏလမ်းဒေႏသ လိုꩻဖြာꩻခြွဉ်း ဧရိယာႏ (km²) ကူစွိုးကူမျိုꩻ
Danu Self-Administered Zone ဓနုꩻနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ ဝေင်ꩻပင်ႏတရား ခမ်းကွဉ်ႏ နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ
Kokang Self-Administered Zone ကိုးကန့်နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ ဝေင်ꩻလောက်ကုဲင် ခမ်းကွဉ်ႏ နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ
Naga Self-Administered Zone နာဂနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ ဝေင်ꩻလဟယ် ခမ်းထင်ꩻ နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ
Pa-O Self-Administered Zone ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ ဝေင်ꩻဟိုပုံꩻ ခမ်းကွဉ်ႏ နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ
Pa Laung Self-Administered Zone ပလောင်းနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ ဝေင်ꩻနမ်သန် ခမ်းကွဉ်ႏ နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ
Wa Self-Administered Division ဝနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻတွိုင်ꩻ ဝေင်ꩻဟိုပန် ခမ်းကွဉ်ႏ နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻတွိုင်ꩻ

အိုပ်ချုတ်ရေꩻစနိတ် မွဉ်းဖျင်

 
  ခမ်းနယ်ႏ
  တွိုင်ꩻဒေႏသတန်

ခမ်းနယ်ႏ ဖုံႏ ၊ တွိုင်ꩻဒေႏသတန် ဖုံႏ တွမ်ႏ နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ ဖုံႏ ယို အိုပ်ချုတ်ရေꩻပုံႏစံႏဖုံႏနဝ်ꩻ အွဉ်ႏနယ်ခါꩻလဲဉ်းဒျာႏ ၂၀၀၈ နေင်ႏ ခြွဉ်းဗူႏပုံႏအခေႏခံႏဥပဒေႏ ကိုယိုသွူ ။ [၃]

ခမ်းနယ်ႏတွမ်ႏတွိုင်ꩻဒေႏသတန်ဖုံႏ မွဉ်းဖျင်

ခမ်းနယ်ႏတွမ်ႏတွိုင်ꩻဒေႏသတန် ဖုံႏယို အိုပ်ချုတ်လွေꩻစွဉ်ႏဒျာႏ ဝန်ႏတန်ချုတ် ၊ ဝန်ႏတန် တွမ်ႏ ရှေ့နေႏချုတ် ဖုံႏကပါဒါႏ ခမ်းအစိုႏရꩻတွမ်ႏတွိုင်ꩻဒေႏသတန်အစိုႏရ ဖုံႏ နဝ်ꩻသွူ ။ လွိုက်ရွေꩻခံႏနမ်းခြောင်ꩻတန်ဖုံႏ တွမ်ႏ စဲ့ꩻတပ် နမ်းခြောင်ꩻတန် ဖုံႏ ကပါ ဒျာႏ ခမ်းနယ်ႏလွတ်တောႏတွိုင်ꩻဒေႏသတန်လွတ်တောႏ ဖုံႏယို ထွာဒျာႏ မာꩻဥပဒေႏအာႏဏာႏပဲင်ႏအစွိုꩻဖုံႏနဝ်ꩻသွူ ။ ။

နေပီတောႏခမ်းခြွဉ်းဗူႏဟံႏနယ်ႏ မွဉ်းဖျင်

ခမ်းခြွဉ်းဗူႏ ခမ်းနမ်းဗွေႏမျန်မာခမ်းထီ ဖြွမ်းဗူႏပွုံႏအခေႏခံႏဥပဒေႏ (၂၀၀၈ နေင်ႏ)အလꩻ ပုဒ်မွူး (၅၀) ကို နေပီတောႏယို အွဉ်ႏထွော့လွေꩻ ခမ်းခြွဉ်းဗူႏဟံႏနယ်ႏတဲင် ၊ ခမ်းနမ်းဗွေႏ နမ်း အိုပ်ချုတ်လွေꩻဒျာႏ အကျောင်ꩻ အွဉ်ႏခါꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။

နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ တွမ်ႏ နမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻတွိုင်ꩻ မွဉ်းဖျင်

စစ်ကိုင်းတွိုင်ꩻဒေႏသတန်ကိုနဝ်ꩻ

ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏကိုနဝ်ꩻ

အာႏကွိုꩻ မွဉ်းဖျင်

  1. en:ISO 3166-2:MM (မျန်မာခမ်းထီဒေႏသကိုအတာႏ ISO 3166-2 ကိုဒ်ဂဏန်ꩻဖုံႏ)
  2. ၂.၀၀ ၂.၀၁ ၂.၀၂ ၂.၀၃ ၂.၀၄ ၂.၀၅ ၂.၀၆ ၂.၀၇ ၂.၀၈ ၂.၀၉ ၂.၁၀ ၂.၁၁ ၂.၁၂ ၂.၁၃ ၂.၁၄ ပြည်ထောင်စုအစီရင်ခံစာ : မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာသန်းခေါင်စာရင်း။ The 2014 Myanmar Population and Housing Census။ နေပြည်တော်: လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန။ 2015။ pp. ၁၂။
  3. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Constitution_of_Myanmar_of_2008.pdf
  4. ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈)